Senteret sitt bannerbilde

Prisliste

Oppdatert august 2018.

Prisene ved konsultasjon hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster, m.m. for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandel. Tariffen er bindende for fastlegene.

Honorar for helbredsattester o.l. er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Det enkelte legekontor fastsetter dermed selv beløpet.

Egenandelstak (frikortgrense) for 2018 = kr. 2258.

For barn under 16 år, og ved oppnådd frikort, dekkes egenandeler av Folketrygden.

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

Kroner:

Konsultasjon hos legen dagtid

155

Sykebesøk på dagtid/kveld

209/334

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk

49/36

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud

56

Skriving av sykmeldingsattest, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henisning ved enkel pasientkontakt.

66

Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium

55

Taking og undersøkelse av blodprosent, senkning, urinprøve, m.m. utenom time

111

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Gebyr for "hasteresept", resept som legen må skrive samme dag.

75

Utskrift/kopiering av journal (evt. forsendelsesutgifter kommer i tillegg)

85

Tillegg for konsultasjon for pasient utenfor fastlegeordningen

116

Tillegg for materiell ved prosedyrer:

 

   - Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m.

   - Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.

   - Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.

   - Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.

 62

 93

 131

 177

Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester o.l, per brev, faks og telefon etter ønske fra pasienten

 59

For bestilt enkeltime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt tid eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist

160/257 + fakturagebyr

 

 

Merknader:

Beløpene på materiell kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep og/eller prosedyrer. Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel legemidler, spiral, kateter, akupunkturnåler, vaksiner, etc., etter legens/kontorets kostnad.

Barn under 16 år betaler ikke egenandel for timer, men betaler for utstyr, materiell, kopiering, legeattester og annet som ikke inngår i frikortgrunnlag.

Fra 2013 er det innført e-reseptordning i Østfold. Dette medfører ingen ekstra kostnad for pasienten.

 

 

 

Bekreftelser, attester, legeerklæringer, m.m.

Kroner:

Korte: Bekreftelse på termin, fravær fra skolen, avbrudd av reise o.l.

100

Middels: Fritak fra kroppsøving, attest til selvangivelsen o.l.

150

Lange: Som krever journalarbeid o.l.

220 + (takstes ift tidsbruk)

Førerkort:

Legeattest ved søknad om førerkort

700

   
   

Idrett/sport:

1.gangs undersøkelse (helbredserklæring)

250

Senere undersøkelser

200

Sportsdykkere, fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbund

850

Norges Motorsportsforbund, fastsatt skjema

440

Fallskjermhoppere

750

Antidoping Norge, fastsatt skjema

400

Norges Kickboxingforbund, fastsatt skjema

440

Kommunen:

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

220

Legeattest ved adopsjonssøknad

500

Legeforeningen:

Helbredserklæring

360

Militære helbredsattester:

Akutt sykdom ved fremmøte til rep.øvelser og HV-øvelser

300

Helseattest for jobb ved Jan Mayen/Hopen etc.

550

Helseattest for utskrivningspliktige

400

Tjeneste i Norges internasjonale styrker

650

Misjonsselskapene:

Legeattest ved utreise/hjemkomst

650

Norges Røde Kors:

Helbredsattest

650

Norsk utviklingshjelp:

Helbredserklæring

680

Studentutveksling:

Legeattest

350-800

Politietaten:

Aspiranter til politi- og lensmannsetaten, og Elever til Politiskolen

750

Reiselivsbransjen:

Legeattest

350

Sivilforsvaret:

SF-skjema 17

350

Skoler og kurs i helsevesenet:

Helbredsattest for søkere

420

 

 

Legeattester uten skjema el formular beregnes etter medgått tid etter timepris fastsatt i salærforskriften, for tiden: 1020 kr